Regulamin Sklepu Internetowego

https://pneumatykanet.pl/ 

I Postanowienia ogólne

 1. Administratorem sklepu internetowego, znajdującego się pod domeną internetową pneumatyka.pl , zwany dalej „Sklepem Internetowym”, który obsługuje klientów, zamówienia, płatności i reklamację jest:  PNEUMATYKA AUTOMATYKA Marcin Romański Jacek Romański spółka komandytowa , ul. Towarowa 20C, 10-417 Olsztyn.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz telefonu kontakt@pneumatykanet.pl, telefon 89 532 02 30.
 3. Regulamin określa prawa i obowiązki Klientów, jak również prawa i obowiązki Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep.
 4. Regulamin jest dostępny w polskiej wersji językowej.
 5. Klienci zobowiązani są do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych.
 6. Sklep realizuje zamówienia online wyłącznie wobec Przedsiębiorców.
 7. Sklep internetowy jest samodzielnym i oryginalnym utworem w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz nie narusza praw własności intelektualnej osób trzecich. Właściciel w ramach usługi udziela Użytkownikom i Klientom licencji niewyłącznej na czas nieokreślony na posługiwanie się wszystkimi technologiami, które realizują usługi w Sklepie internetowym.
 8. Właściciel pneumatyka.pl zobowiązuje się do zapewnienia środków prawnych i organizacyjnych niezbędnych do bezpiecznego przetwarzania danych osobowych klientów sklepu.
 9. Informacje o towarach dostępne za pośrednictwem sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 10. Produkty dostępne w sklepie udostępnione są wyłącznie Przedsiębiorcom, którzy dokonują zakupu w sklepie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 11. Klient otrzymuje wraz produktem instrukcję, dokumentację techniczną lub inne informacje w zakresie, formie i wersji językowej przewidzianej przez producenta danego produktu. Ewentualne tłumaczenie wersji językowej powyższych dokumentacji należy do Klienta.
 12. Właściciel zastrzega sobie prawo do wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, wycofywania starych modeli, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

II Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają odpowiednio:

 1. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem pneumatykanet.pl, prowadzący sprzedaż produktów znajdujących się w jego ofercie.
 2. Właściciel –  PNEUMATYKA AUTOMATYKA Marcin Romański Jacek Romański spółka komandytowa , ul. Towarowa 20C, 10-417 Olsztyn.
 3. Konto Klienta – pole zawierające dane na temat przeprowadzanych transakcji oraz instrument służący do realizacji składanych przez Klienta zamówień.
 4. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep na rzecz Użytkownika polegająca na wysyłaniu mu wszelkich informacji o działaniu Sklepu, materiałów w tym treści cyfrowych po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail, imienia i nazwiska.
 5. Treści cyfrowe - Treści cyfrowe to takie produkty, których dostawa polega na pojedynczym dostarczeniu treści cyfrowych ale nie na trwałym nośniku - np. przez pobranie ze strony www - ebook.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca czynności prawnej we własnym imieniu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej.
 7. Klient – Przedsiębiorca dokonujący zakupu w Sklepie Internetowym zgodnie z treścią Regulaminu.
 8. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 9. Regulamin – niniejszy dokument, określa warunki i zasady korzystania ze Sklepu oraz nabywania w nim produktów.

III Techniczne warunki korzystania ze Sklepu

 1. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien posiadać:
  • urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;
  • dostęp do sieci Internet;
  • adres poczty e-mail;
  • oprogramowanie do otwarcia plików PDF np. Adobe AcrobatReader.
 2. Sklep informuje, iż wyłączenie przez Klienta możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Sklepie. Klient po wejściu na stronę Sklepu, proszony jest o akceptacje Polityki Plików Cookies.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące plików Cookies zawarte są w Polityce Plików Cookies, udostępnionej pod adresem pneumatyka.pl i stanowiącej integralną część niniejszego regulaminu.

IV Rejestracja i Logowanie

 1. Klient w celu założenia „Konta Klienta” dokonuje rejestracji za pomocą formularza, podając login, adres e-mail oraz hasło.
 2. Hasło podawane przy logowaniu do Sklepu może składać się z liter, cyfr lub/oraz znaków specjalnych. Hasło jest indywidualne dla każdego użytkownika. Hasło można zmienić na stronie poprzez podanie adresu e-mail oraz nowego hasła. Niezbędna jest cykliczna zmiana hasła przez Użytkownika.
 3. Założenie „Konta klienta” jest nieodpłatne.
 4. Rejestracja nie jest warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie.
 5. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 6. Klient przez akceptację regulaminu składa oświadczenie następującej treści: 
  • przystąpiłem dobrowolnie do korzystania z usług sklepu;
  • dane zawarte w formularzu są zgodne z prawdą.
 7. Klient nie może przekazywać hasła dostępu do konta w Sklepie internetowym osobom trzecim, chyba że swoim pracownikom na mocy i w zakresie udzielonego upoważnienia.
 8. Zarejestrowany Klient ma możliwość:
  • dostępu do statusu oraz historii zamówień;
  • otrzymywania indywidualnych rabatów i kuponów promocyjnych;
  • informacji o możliwości udziału w promocjach i konkursach;
  • zamówienia Produktu;
  • zmiany swoich danych;
  • zmiany swojego hasła;
  • sprawdzenia swoje zamówienia.
 9. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma na podany adres e-mail link potwierdzenie rejestracji.
 10. Dokonanie rejestracji umożliwia zalogowanie się do systemu.

V Realizacja zamówień

 1. Sklep jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, umożliwiając Klientowi złożenie zamówienia o każdej porze.
 2. Właściciel weryfikuje złożone przez Klienta zamówienie. Po pozytywnej weryfikacji Sklep Internetowy potwierdzenia zamówienie w wiadomości e-mail, którą wysyła Klientowi.
 3. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce, sposób i koszt dostawy.
 4. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien bez zbędnej zwłoki zawiadomić o tym Sklep Internetowy, wysyłając w odpowiedzi wiadomość e-mail na adres kontakt@pneumatykanet.pl ze wskazaniem zauważonych rozbieżności. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść proponowanej umowy.
 5. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 6. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 7. Klient składa zamówienie w następujący sposób:
  • wybór towarów dokonywany przez dodanie ich do koszyka i podanie indeksu katalogowego i ilość
  • podanie danych do formularza rejestracyjnego bądź logowania, formularza dostawy;
  • wybór formy dostawy i płatności;
  • zatwierdzenie zamówienia przez przycisk „Kupuje i place”;
  • wysłanie potwierdzenia zamówienia na adres e-mail Klienta;
  • zamówienie złożone w formie elektronicznej będzie potwierdzone nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych (z wyłączeniem świąt) od otrzymania zamówienia. Potwierdzenie wysłane będzie e-mailem.
 8. Zamówienia można składać również z pominięciem rejestracji na stronie internetowej Sklepu poprzez:
  • wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@pneumatykanet.pl,
  • telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu, dzwoniąc pod nr tel.:  89 532 02 30.
 9. Klient, który skorzysta ze sposobów wskazanych w pkt. 9, pomijając stronę Sklepu, ma obowiązek zapoznania się i akceptacji regulaminu przesłanego przez Sklep na podany przez Klienta adres e-mail.
 10. Klient, korzystając z jednego ze sposobów złożenia zamówienia wskazanych w pkt. 9., powinien podać:
  • nazwę, indeks katalogowy, ilość produktów; 
  • imię i nazwisko odbiorcy; dokładny adres dostawy; 
  • numer telefonu kontaktowego;
  • adres e-mail zamawiającego.
 11. Klient zobowiązuje się do podania prawdziwych danych.
 12. Po złożeniu zamówienia Klient nie może bez pisemnej zgody Właściciela odstąpić od zamówienia z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

VI Forma płatności

 1. Klient ma możliwość dokonania zapłaty za towar tytułem złożonego zamówienia w sposób wybrany w momencie składania zamówienia.
 2. Dostępne formy płatności:
  • przelewem,
  • gotówką przy odbiorze osobistym,
  • gotówką za pobraniem,
  • zapłaty za pośrednictwem systemu płatności Przelewy 24.
 3. Klient zobowiązuje się do terminowej realizacji opłaty za zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu. W przypadku braku opłaty w terminie lub przekroczenie przyznanych limitów kredytowych, Właściciel może odmówić przyjęcia zamówienia lub wysłania zamówionego produktu.
 4. Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur (w tym faktur korygujących) w formie elektronicznej. Zgoda na stosowanie faktur elektronicznych jest równoznaczna z rezygnacją otrzymywania ich w formie papierowej. Klient może cofnąć zgodę na stosowanie faktur elektronicznych, przez odznaczenie zgody w Profilu Klienta, po zalogowaniu na stronach Sklepu internetowego lub przez kontakt z Biurem Obsługi Klienta Sprzedawcy.

VII Ceny

 1. Ceny podane przy produktach na stronie WWW Sklepu podawane są w PLN lub w Euro zawierają podatki i opłaty.
 2. Po dodaniu do koszyka, ceny są przeliczane w koszyku na walutę ustawioną dla całego koszyka według kursów Banku PKO SA.
 3. W sklepie internetowym Klient zarejestrowany może mieć udostępnioną możliwość przełączenia waluty koszyka na EUR. Wtedy ceny produktów w koszyku są odpowiednio przeliczane na walutę koszyka.
 4. Cena produktu przed oznaczeniem przycisku „do koszyka” nie zawiera kosztów przesyłki i innych dodatkowych opłat. Koszty przesyłki oraz dokonania płatności doliczane są do sumy zamawianych produktów. Klient jest informowany przed złożeniem zamówienia o dodatkowych kosztach np. związanych z opakowaniem. Wyjątkiem są produkty ponadgabarytowe z indywidualnym kosztem dostawy tj np: rury 6m.
 5. Ceną ostateczną zamówienia, wiążącą Sklep i Klienta, jest cena produktu podana na stronie Sklepu przed złożeniem zamówienia przez Klienta. Cena ostateczna to cena produktu wraz z wszystkimi kosztami związanymi z realizacją umowy. Wyjątkiem są produkty ponadgabarytowe z indywidualnym kosztem dostawy tj np: rury 6m.
 6. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia (wraz z kosztami przesyłki, dokonania płatności) udostępniana jest przed wyborem opcji „Kupuje i płace” oraz potwierdzona jest w przesłanej niezwłocznie wiadomości e-mail na adres podany przez Klienta. Wyjątkiem są produkty ponadgabarytowe z indywidualnym kosztem dostawy tj np: rury 6m.

VIII Dostawa

 1. Zamówione towary dostarczone są w sposób wskazany przez Klienta w chwili składania zamówienia:
  • GLS małe paczki do 30 kg - wysyłka do 2 dni roboczych
  • Firmy kurierskie.
 2. Klient ma możliwość zorganizować transport własny, jednakże niezbędne jest ustalenie w sposób indywidualny terminów, kosztów i zakresu odpowiedzialności.
 3. Dostawy odbywają się w dni robocze, od poniedziałku do piątku. W weekendy i wolne dni od pracy dostawy nie są realizowane.
 4. Klient w momencie odbioru przesyłki ma możliwość sprawdzić towar. W razie jakiejkolwiek szkody spisać protokół w obecności dostawcy.
 5. Jeżeli opakowanie jest uszkodzone lub taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i jak najszybciej skontaktować się z Właścicielem i przewoźnikiem.
 6. Z chwilą wydania przez Administratora do wskazanego przewoźnika produktów na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z przesyłką oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki.
 7. Za uszkodzenie lub niedostarczenie przesyłki, Klient może dochodzić swoich praw od przewoźnika.
 1. Towary dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej.

IX. Zasady Gwarancji

 1. Produkty oferowane w Sklepie są objęte gwarancją producenta. Warunki i okres gwarancji, znajdują się w informacjach przekazanych przez producenta.

X. Zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących

 1. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych Kupujących - osób fizycznych określone zostały w „Polityce prywatności”, stanowiącej Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 

XI. Siła wyższa

 1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się z obowiązku dostarczenia Produktu w terminie, jeżeli brak realizacji Zamówienia nastąpi z przyczyn od niego niezależnych, którym, pomimo dołożenia należytej staranności, nie był w stanie zapobiec (siły wyższej).
 2. Przez „siłę wyższą” należy w szczególności uznać: klęski żywiołowe, stan wojny, wypadki w zakładzie Właściciela lub producenta mające bezpośredni wpływ na zmniejszenie zakresu działalności, awarie o znacznych rozmiarach, strajki, akty terroryzmu, a także postanowienia odpowiednich władz wpływające na ograniczenie produkcji lub możliwość sprzedaży Produktów.
 3. Właściciel powinien niezwłocznie powiadomić Klienta o możliwości wystąpienia opóźnienia w dostawie towarów z powodu „siły wyższej”.
 4. Jeżeli opóźnienie dostawy może przekroczyć 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy poprzez powiadomienie drugiej strony za pośrednictwem e-maila, bez stosowania terminów odstąpienia.
 5. Rozwiązanie umowy w trybie określonym w ust. 4 nie ma wpływu na ważność umowy w części, która przed wystąpieniem „siły wyższej” została zrealizowana.

XII. Pozostałe

 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: pneumatykanet.pl.
 2. Klient ma możliwość odczytu, ściągnięcia treści Regulaminu na swoje Urządzenie oraz dokonania wydruku dokumentu.
 3. Prawem właściwym do stosowania w relacjach z Przedsiębiorcami jest prawo europejskie i prawo RP.
 4. W razie braku porozumienia w drodzę negocjacji lub mediacji, z kupującym występującym jako Konsument, właściwość sądu określana jest zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r., w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych.
 5. Jeżeli kupującym jest Przedsiębiorca, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży będą rozstrzygane polubownie w drodzę negocjacji lub mediacji.
 6. W razie powstania sporu, gdy kupującym jest Przedsiębiorca, prawem właściwym dla umowy sprzedaży jest prawo polskie, zgodnie z miejscem siedziby Właściciela.

 

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej