Ogólne warunki sprzedaży

PNEUMATYKA AUTOMATYKA
Marcin Romański Jacek Romański spółka komandytowa 
ul.Towarowa 20C
10-417, Olsztyn
 
Pneumatyka Plus Marcin Romański Jacek Romański
Spółka Jawna
ul.Towarowa 20C
10-417, Olsztyn
 

I. DEFINICJE I POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Przez użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Gwarancji (zwanych dalej „Warunkami”) określenia należy rozumieć:
1. "Sprzedawca" - PNEUMATYKA AUTOMATYKA Marcin Romański Jacek Romański spółka komandytowa  i PNEUMATYKA PLUS Marcin Romański Jacek Romański Spółka Jawna.
2. "Kupujący" - osoba fizyczna lub osoba prawna nie będące konsumentami wskazane jako kupujący w Zamówieniu;
3. "Towar" - towar lub usługa będące przedmiotem sprzedaży;
4. „Zapytanie ofertowe” – pisemne zapytanie Kupującego skierowane do Sprzedawcy w celu otrzymania oferty Sprzedawcy;
5. „Oferta” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy przekazane Kupującemu w odpowiedzi na Zapytanie Ofertowe, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego;
6. „Zamówienie” – pisemne oświadczenie Kupującego o przyjęciu Oferty;
7. „Potwierdzenie Zamówienia” – pisemne oświadczenie Sprzedawcy potwierdzające zawarcie Umowy;
8. „Umowa” – umowa sprzedaży Towaru, zawarta między Sprzedawcą a Kupującym na podstawie Oferty oraz Zamówienia z zachowaniem Warunków;
9. „Strony” – Sprzedawca oraz Kupujący.
§ 2. Niniejsze Warunki dotyczą Umów, których miejsce wykonania znajdować się będzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy ze względu na miejsce wykonania Umowy zawartej na podstawie niniejszych Warunków, konieczne będzie zastosowanie regulacji dotyczących eksportu z terytorium RP, Warunki niniejsze znajdą zastosowanie w zakresie nie wyłączonym takimi regulacjami a Umowa określi sposób wykonania obowiązków z tym związanych.
§ 3. Kupujący, który składa Zamówienie u Sprzedawcy, wyraża tym samym zgodę na niniejsze Warunki.
§ 4. Wszelkie informacje lub uściślenia ustne pochodzące od Sprzedawcy muszą być potwierdzone pisemnie by stały się wiążące.
§ 5. Nieważność lub wyłączenie, także umowne, któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków, nie powoduje nieważnościlub wyłączenia pozostałych postanowień Warunków.
§ 6. Niniejsze Warunki stosuje się do wszystkich umów sprzedaży Towarów zawieranych przez Sprzedawcę z Kupującym (w tym Umów), o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub indywidualnie uzgodnione postanowienia umów nie stanowią inaczej.

II. ZAWARCIE UMOWY

§ 1. Umowa zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez  Sprzedawcę Zamówienia.
§ 2. Postanowienia Zamówienia sprzeczne z Warunkami lub Ofertą wymagają wyraźnej pisemnej zgody  Sprzedawcy i stanowiąnową ofertę w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. W takim przypadku Umowa zostanie zawarta z chwilą otrzymania przezKupującego Potwierdzenia Zamówienia. Artykułu 682 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
§ 3. Zaliczka złożona przez Kupującego nie podlega zwrotowi, z wyjątkiem przypadku wykonania przez Kupującego prawa odstąpienia zgodnie z p. V § 4
Warunków.
§ 4. Zmiana Umowy na prośbę Kupującego może  pociągnąć za sobą zmianę daty dostarczenia i ceny Towaru.

III. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 1. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Warunków, Kupujący może odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od złożenia Zamówienia. Odstąpienie jest  skuteczne za zapłatą odstępnego w wysokości zaliczki zapłaconej przez Kupującego. Sprzedawca będzie mógł zatrzymać kwotę odstępnego, a także żądać naprawienia szkody powstałej w wyniku odstąpienia od Umowy przez Kupującego.
§ 2. W przypadku wykonania prawa odstąpienia, o którym mowa w § 1, Kupujący pozostaje zobowiązany do zapłacenia należności za uprzednio wykonane przez Sprzedawcę świadczenia oraz do zwrotu kosztów poniesionych przez Sprzedawcę przed otrzymaniem przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu. Do kosztów poniesionych przez Sprzedawcę zalicza się zarówno koszty już poniesione, jak również koszty, do poniesienia, których Sprzedawca zobowiązał się wobec osób trzecich, koszty poniesione przez Sprzedawcę w celu należytego wykonania Umowy, jak również koszty podjęcia działań zmierzających do zakończenia wykonywania Umowy w związku z odstąpieniem.
§ 3. Na wynagrodzenie oraz koszty, o których mowa w § 2 powyżej, Sprzedawca wystawi stosowną fakturę.
§ 4. W przypadku nie wykonania przez Kupującego ciążących na nim obowiązków określonych w niniejszych Warunkach oraz w Umowie, Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy bez zachowania terminu dodatkowego (ze skutkiem natychmiastowym), o ile postanowienia Warunków lub Umowy nie stanowią inaczej.
§ 5. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa Sprzedawca nie jest zobowiązany względem Kupującego do naprawienia szkody wynikłej wskutek odstąpienia od Umowy w trybie § 4. powyżej.

IV. CENA I PŁATNOŚĆ

§ 1. Towary będą kupowane przez Kupującego po aktualnych cenach obowiązujących w chwili składania Zamówienia. W przypadku zmian warunków rynkowych takich jak kurs wymiany walut, koszty energii, pracy, ceny surowców obejmujące w szczególności, choć nie wyłącznie stal, mosiądz, kauczuk, miedź, magnetyty, aluminium, cena może zostać podwyższona lub zastosowana dopłata. Na życzenie Kupującego, Sprzedawca poinformuje Kupującego o aktualnych cenach Towarów.
§ 2. Ceny wskazane w Ofercie są cenami netto – nie zawierają podatków, kosztów przesyłki i opakowania. Koszty transportu określane będą w trakcie składania zamówienia. Wyjątkiem są produkty ponad gabarytowe z indywidualnym kosztem dostawy tj np: rury 6m. (koszt ten zostanie oszacowany indywidualnie)
§ 3. W braku odmiennych postanowień Umowy, cenę wraz ze wszelkimi dodatkowymi płatnościami Kupujący powinien zapłacić gotówką przy odbiorze Towaru lub - za zgodą Sprzedającego - w terminie 7 dni od daty odebrania Towaru lub innym terminie zaakceptowanym przez Sprzedającego (termin płatności).
§ 4. Jeżeli płatność ma być dokonana poprzez zapłatę faktury o odroczonym terminie płatności, Sprzedawca może żądać od Kupującego zabezpieczenia płatności, w szczególności w postaci:

  • weksla własnego in blanco wraz z oświadczeniem wekslowym;
  • przedpłaty;
  • poręczenia;
  • gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej zabezpieczającej płatności z tytułu ceny sprzedaży i kosztów dostarczenia Towaru.

§ 5. Jeżeli cenę Towaru ustalono jako równowartość oznaczonej kwoty w walucie obcej a w trakcie wykonywania Umowy nastąpiła zmiana wartości tej waluty w stosunku do złotego polskiego, zapłata winna być dokonana według kursu sprzedaży banku wskazanego przez Sprzedającego obowiązującego w dniu wystawienia faktury.
§ 6. Za chwilę zapłaty uważa się moment, w którym cała należność będzie mogła być wykorzystana przez Sprzedawcę; w szczególności chwilą taką jest moment wpłynięcia należności na rachunek bankowy Sprzedawcy (rzeczywista zapłata należności). 
§ 7. W przypadku opóźnienia Kupującego z zapłatą za Towar, Sprzedający może naliczyć odsetki w wysokości ustawowej a także żądać wydania przez Kupującego Towaru, za który nie dokonano zapłaty. Termin płatności liczony jest od momentu dostawy towaru i wystawienia faktury. Zgubienie lub nieotrzymanie faktury nie zwalnia Kupującego z zapłaty ani nie wydłuża terminu płatności. 
§ 8. W razie zwłoki Kupującego z zapłatą za Towar sprzedany na podstawie Umowy, także inne należności Kupującego na rzecz Sprzedawcy (w tym z innych
Umów) stają się natychmiast wymagalne po otrzymaniu przez Kupującego stosownego zawiadomienia od Sprzedawcy. Ponadto w takim przypadku Sprzedawca może wedle swego wyboru:
1. odmówić wydania innego Towaru do tej pory nie wydanego Kupującemu, także w przypadku, gdy obowiązek wydania tego Towaru wynikał z innej umowy, niż ta, której warunki płatności nie zostały dotrzymane; lub
2. odstąpić bez zachowania terminu dodatkowego od innych Umów zawartych z Kupującym w terminie 30 dni od daty powstania zwłoki, o której mowa w § 8 powyżej; lub
3. żądać naprawienia wynikłej stąd szkody.
§ 9. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie jest odpowiedzialny za szkody, które poniósł Kupujący w wyniku skorzystania przez Sprzedawcę z uprawnień przysługujących mu na podstawie § 8. powyżej.

 

V. WYDANIE, DOSTARCZANIE I OPÓŹNIENIA W DOSTARCZANIU TOWARÓW

§ 1. Miejscem wydania Towaru będzie magazyn Pneumatyka w Olsztynie przy ul.Towarowa 20C chyba, że Strony postanowiły inaczej.
§ 2. Kupujący w każdej chwili może uzyskać informację o aktualnym etapie wykonywania Umowy. Dopuszcza się dostawy częściowe.
§ 3. W razie opóźnienia w wydaniu lub dostarczeniu Towaru, wydanie lub dostarczenie Towaru nastąpi w terminie ustalonym przez Strony.
§ 4. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego paragrafu, Kupujący nie może odmówić przyjęcia opóźnionej dostawy Towarów, ani też odstąpić od określonej Umowy. W razie zwłoki (tj. opóźnienia, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność) wdostarczeniu Towarów przekraczającej sześć tygodni, Kupujący może wyznaczyć Sprzedawcy dodatkowy, późniejszy termin na spełnienie świadczenia, nie krótszy
jednak niż 21 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu, Kupujący może, na piśmie,od umowy odstąpić w przeciągu jednego tygodnia.

VI. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY

§ 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań, w tym również za opóźnienie lub zwłokę wymienione w p. V powyżej, jeśli takie niewykonanie lub nienależyte wykonanie wyniknęło wskutek działania siły wyższej. Strony ustalają, że „siła wyższa” oznacza w szczególności:
1. wszelkie okoliczności, w wyniku których wykonanie Umowy (realizacja Zamówienia) przez Sprzedawcę jest niemożliwelub niewspółmiernie kosztowne w stosunku do wartości nie dostarczonego Towaru;
2. strajk;
3. brak dostaw lub opóźnień w dostawach: produktów, surowców, materiałów i usług koniecznych do wykonania Umowy(realizacji Zamówienia);
4. wojny, buntu, rebelii;
5. klęski żywiołowej;
6. zakłóceń w transporcie;
7. innych podobnych zdarzeń.
§ 2. Ponadto Sprzedawca ponosi odpowiedzialność jedynie za stratę poniesioną przez Kupującego z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Sprzedawcy. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona.
§ 3. Obowiązek upewnienia się, iż Towary mogą być używane przez Kupującego i jego klientów w określonych celach, spoczywa wyłącznie na Kupującym. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez Kupującego w przypadku, gdy wynikły one z niewłaściwego stosowania Towarów przez Kupującego, chyba, że Sprzedawca zapewnił Kupującego na piśmie, że Towary są przeznaczone do takiego określonego stosowania. Kupujący zapłaci Sprzedawcy odszkodowanie w przypadku podniesienia jakichkolwiek roszczeń ze strony osób trzecich przeciwko Sprzedawcy w związku ze szkodami poniesionymi przez takie osoby trzecie z powodu niewłaściwego zastosowania Towarów, odsprzedanych przez Kupującego osobom trzecim wraz z zapewnieniem o ich przydatności do określonych celów, jeśli Kupujący nie otrzymał takiego zapewnienia od Sprzedawcy.

VII. WŁASNOŚĆ I RYZYKO UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA TOWARU

§ 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru, aż do dokonania rzeczywistej zapłaty należności, odpowiadającej w całości cenie Towaru w uzgodnionym przez Strony terminie płatności.
§ 2. Jednakże ryzyko przypadkowej utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru każdorazowo przechodzi na Kupującego z chwilą odbioru Towaru.
§ 3. W przypadku, gdy Kupujący nie odbiera lub nie potwierdza w sposób zwyczajowo w danych przypadkach przyjęty, odebrania lub dostarczenia mu Towaru, ryzyko utraty, zniszczenia lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Kupującego z chwilą wezwaniago przez Sprzedawcę, lub inną osobę, do odbioru dostarczonego Towaru.
§ 4. Kupujący jest zobowiązany do dokonania wszelkich czynności w celu zabezpieczenia Towaru przed utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

VIII. OPAKOWANIA

W przypadku braku wskazań specjalnych, opakowania są przygotowywane przez Sprzedawcę zgodnie z naturą wyrobu, warunków jego transportu i przechowywania.
IX. TRANSPORT
§ 1. Koszty transportu, ubezpieczenia, zapłaty należnych podatków, opłat i ceł oraz inne koszty z tym związane pokrywa Kupujący, chyba, że ustalono inaczej.
§ 2. W braku odmiennych postanowień Umowy Kupujący jest zobowiązany i uprawniony do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych w celu kontroli oraz nadzoru transportu, w szczególności do sprawdzania przesyłek przychodzących, a także, jeżeli istnieje taka konieczność, zwracania uwagi firmie spedycyjnej, przewoźnikowi lub innym osobom na uchybienia wtransporcie mogące zagrażać Towarom lub terminowi wykonania umowy, także wtedy, gdy transport odbywa się franco do oznaczonego miejsca dostarczenia.

X. PRÓBY TOWARU

Wszelkie próby (testy) lub szczególna kontrola Towaru są możliwe na prośbę Kupującego złożoną nie później niż w momencie składania Zamówienia. Jeśli Sprzedawca zaakceptuje tę usługę, próba lub kontrola może zostać dodatkowo zafakturowana.

XI. GWARANCJA

§ 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady Towaru z tytułu rękojmi zostaje wyłączona.
§ 2. Sprzedawca zobowiązuje się względem Kupującego do, wedle swego wyboru, usunięcia wad fizycznych Towaru lub do dostarczenia Towaru wolnego od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 1 roku od odebrania Towaru przez Kupującego(Gwarancja).
§ 3. Sprzedawca odpowiada tylko za wady, które powstały w wyniku prawidłowego korzystania z Towaru. W razie wątpliwości za prawidłowe korzystanie z Towaru, uważa się normalne korzystanie z Towaru zgodnie z warunkami określonymi przez Sprzedawcę.
§ 4. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia lub zniszczenie Towaru, jeżeli nastąpiło ono w wyniku nieprawidłowego korzystania oraz nieprawidłowego zainstalowania, a także w przypadku naprawy lub 
modyfikacji Towaru dokonanej poza punktami serwisowymi wyznaczonymi przez Sprzedawcę, chyba że zostały one dokonane za uprzednią zgodą Sprzedawcy.
§ 5. Gwarancja nie obejmuje Towaru, który, choćby częściowo, został wytworzony z materiałów lub według
specyfikacji dostarczonych przez Kupującego.
§ 6. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń następujących w wyniku:
1. normalnego zużycia towaru;
2. wydarzenia przypadkowego lub siły wyższej.
§ 7. Gwarancja wygasa w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego zobowiązań wynikających z Warunków i Umowy, w szczególności w przypadku nie dokonania zapłaty w terminie płatności.
§ 8. W ramach Gwarancji Sprzedawca zobowiązuje się do usunięcia wad Towaru lub części Towaru, które uzna za wadliwe.
§ 9. W przypadku gdy niemożliwym okaże się usunięcie wad lub zastąpienie uszkodzonych części Towaru, Sprzedawca zobowiązuje się zwrócić zapłaconą cenę za wadliwe elementy lub części. Kupującemu nie przysługuje w takim wypadku roszczenie o zwrot kosztów napraw, dopasowania czy też wymiany, gdy nie zostały one wcześniej zatwierdzone przez Sprzedawcę.
§ 10. W przypadku dostarczenia przez Sprzedawcę Towaru nie odpowiadającego Umowie (Towar Wadliwy) koszty transportu, zarówno Towaru Wadliwego, jak i Towaru dostarczanego zamiast niego, ponosi  Sprzedawca.
§ 11. W razie wadliwości Towaru, o której mowa w § 10. powyżej, Kupujący może żądać, zamiast Towaru zgodnego z Umową, zwrotu zapłaconej ceny.
§ 12. W celu skorzystania z Gwarancji Kupujący zobowiązany jest do zawiadomienia Sprzedawcy o wadzie Towaru w ciągu 3 dni od ujawnienia się wady. Zawiadomienie może być dokonane dostępnymi środkami komunikacji oraz musi być dodatkowodostarczone listem poleconym z potwierdzeniem odbioru (Zawiadomienie).
§ 13. Zawiadomienie powinno zawierać także opis warunków ujawnienia się wady. W razie potrzeby Kupujący zobowiązany jest udzielić Sprzedawcy
wszelkiej pomocy w celu prawidłowej oceny wady i ustalenia sposobu jej usunięcia.
§ 14. W przypadku wad oczywistych Zawiadomienie musi zostać wysłane w terminie 8 dni od odebrania Towaru. W razie wątpliwości za wady oczywiste uważa się wady Towaru, które uniemożliwiają właściwe
korzystanie z Towaru lub powodują, iż Towar ma cechy wyraźnie odmienne od ustalonych w Umowie.

XII. ZWROT TOWARU NOWEGO

§ 1. Kupujący może dokonać zwrotu Towaru już dostarczonego przez Sprzedawcę, za wyjątkiem sytuacji objętych Gwarancją, w razie uzyskania pisemnej zgody Sprzedawcy. Sprzedawca może udzielić takiej zgody jeśli Towar nie był używany i pozostaje w oryginalnym opakowaniu a zwrot nastąpi w terminie 7 dni od daty dostarczenia.
§ 2. W razie wyrażenia przez Sprzedawcę zgody na dokonanie zwrotu Towaru, Sprzedawca nie poniesie z tego tytułu żadnych kosztów, w szczególności transport odbędzie się na koszt Kupującego.
§ 3. Sprzedawca dokona kontroli odebranego Towaru i będzie mógł zdecydować czy:
1. zwrócić Kupującemu wartość zwróconego Towaru;
2. odmówić przyjęcia zwrotu;
3. wymienić Towar zwrócony na inny.
§ 4. W przypadku zwrotu wartości, o której mowa w § 3 ust. 1. powyżej, wartość zwrotu będzie równa cenie zakupionego Towaru pomniejszonej o koszt kontroli, usprawnienia i działań administracji poniesiony przez Sprzedawcę.

XIII. TAJEMNICA HANDLOWA

§ 1. Wszelkie informacje dotyczące działalności Sprzedawcy, które nie są publicznie znane, jak również postanowienia niniejszychWarunków, mają charakter poufny i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. ozwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
§ 2. Strony uzgadniają, że nie będą ujawniać poufnych informacji osobom trzecim, ani wykorzystywać ich do celów innych niżwykonanie zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków i Umów.
§ 3. Kupujący podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby uniemożliwić ujawnienie informacji poufnych.
§ 4. Jeżeli Kupujący zostanie zobowiązany przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa do ujawnienia jakiejkolwiek informacji dotyczącej działalności Sprzedawcy, zawiadomi o tym Sprzedawcę i będzie z nim współpracować w celu wyeliminowania lub zmniejszenia do minimum negatywnych skutków ujawnienia takich informacji. Niniejsze zobowiązaniewiąże Kupującego także po wypowiedzeniu lub 
rozwiązaniu Warunków, przez okres trzech lat od wypowiedzenia lub rozwiązania. Po tym okresie informacje poufne będą chronione na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211).
§ 5 Bez pisemnej zgody Sprzedawcy Kupujący nie będzie używał nazwy, znaków towarowych ani nazw handlowych Sprzedawcy, ani też powoływał się na związki gospodarcze ze Sprzedawcą w jakimkolwiek
celu.

XIV. SPORY

§ 1 Sprzedaż i dostawy Towarów na podstawie Warunków podlegają przepisom polskiego prawa, w szczególności kodeksowi cywilnemu.
§ 2 Wszelkie spory wynikłe między Kupującym a Sprzedającym, związane ze sprzedażą Towaru na podstawie niniejszych Warunków oraz Umów rozstrzygane będą przez sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

XV. WYPOWIEDZENIE I ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW SPRZEDAŻY I GWARANCJI

§ 1. Każdej ze Stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszych Warunków z 14 dniowym okresem wypowiedzenia, co nie wypływa na zastosowanie Warunków do Umów zawartych przed terminem wypowiedzenia.
§ 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmian w każdym punkcie powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Gdy taka sytuacja zaistnieje, zmienione Warunki stosuje się do wszystkich Zamówień wydanych po dacie modyfikacji, tak samo dla zamówień uzupełniających lub związanych z wcześniej dokonaną sprzedażą.

Zarządzaj plikami cookie

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej